• Klasy 1

    • 1. Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019

     ZASADY REKRUTACJI DO 1 KLASY SP 217

     Rekrutacja do klasy 1 SP 217 będzie odbywała się drogą elektroniczną zgodnie
     z harmonogramem. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

     1. Biura Edukacji - http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa
     2. Urzędu Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy - http://www.rembertow.waw.pl/strona-3098-rekrutacja_kl_i_szkoly_podstawowe.html

     Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa, zostały przygotowane w oparciu o zapisy:

     • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),
     • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60),
     • ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 35),
     • uchwały Rady m.st. Warszawy nr XLI/1062/2017 z dnia 9 lutego 2017 r.
      w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę,
     • uchwały Rady m.st. Warszawy nr XLI/1060/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

     Informacje ogólne

     Do klas I przyjmowane są:

     • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2011) – objęte obowiązkiem szkolnym,-
     • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2012) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

     Dziecko, które w roku szkolnym 2017/2018 realizuje obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej jest przyjmowane na wniosek rodziców (zgłoszenie, w przypadku dzieci obwodowych) do klasy I tej szkoły bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Wniosek (zgłoszenie), o którym mowa powyżej, składa się do dyrektora szkoły w terminie do 1 marca 2018 r.

     zasady_przyjec_do_klasy_1_2018_2019

     2. Kryteria rekrutacji do klas 1 w Szkołach Podstawowych na rok szkolny 2018/2019

     W załączniku znajdują się informacji dot. kryterium punktowego dla:
     - dziecka, które ubiega się o przyjęcie do klasy I w szkole obwodowej,
     - dziecka zamieszkałego na terenie dzielnicy, w której znajduje się wybrana szkoła,
     - dziecka zamieszkałego na terenie innej dzielnicy m.st. Warszawy niż dzielnica, na której znajduje się wybrana szkoła,
     - dziecka, które ubiega się o przyjęcie do klasy I sportowej.

     Kandydaci przyjmowani są na podstawie kryteriów określonych w Uchwale Rady m.st. Warszawy nr XLI/1060/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych  szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia zgodnie z art. 133 ust. 2,3 i 6 w związku z art. 29 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

     kryteria_rekrutacji_do_klas_1_szkol_podstawowych_spoza_obwodu_2018_2019

     3. Harmonogram rekrutacji do klas I w samorządowych szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019

     Postępowanie rekrutacyjne do oddziałów ogólnodostępnych, integracyjnych i sportowych prowadzone jest w tych samych terminach. W załączniku (Harmonogram) znajdują się informacje dot.:
     - postępowania rekrutacyjnego do klas I w szkołach podstawowych,
     - procedury odwoławczej,
     - postępowania uzupełniającego do klas I w szkołach podstawowych.

     harmonogram_dla_rodzicow_kl_1_sp_2018_2019

     4. Szkoła obowdowa

     Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego publiczne szkoły podstawowe są szkołami obwodowymi tzn. każdej z nich przypisany jest pewien obszar miasta wyznaczony przez określone ulice lub ich części.

     Szkoły podstawowe prowadzone przez m.st. Warszawę tworzą tzw. sieć szkół pokrywającą cały obszar Warszawy.

     W załączonym pliku znajduje się instrukcja do wyszukiwarki obwodów szkół podstawowych obowiązujących w roku szkolnym 2018/2019.

     Wyszukiwarka dostępna jest na stronie: http://www.mapa.um.warszawa.pl/

     5. Kandydaci z odroczonym obowiązkiem szkolnym

     Rodzice dzieci urodzonych w latach 2009 oraz 2010, które rozpoczną edukację w klasie I w roku szkolnym 2018/2019 powinni:

     W celu zapisania dziecka do klasy I w szkole obwodowej

     • pobrać w szkole obwodowej lub z systemu rekrutacji druk zgłoszenia,
     • wypełnić odręcznie, podpisać i złożyć szkole obwodowej.

     Dane zawarte w zgłoszeniu wprowadza do systemu elektronicznego dyrektor szkoły obwodowej.

      Jeżeli rodzice ubiegają się o przyjęcie dziecka do klasy I w szkole innej niż obwodowa powinni:

     • pobrać w szkole pierwszego wyboru (tj. wskazanej na pierwszym miejscu na liście preferencji), lub z systemu rekrutacji druk wniosku,
     • wypełnić odręcznie wniosek, podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru.

     Dane zawarte we wniosku wprowadza do systemu elektronicznego dyrektor szkoły pierwszego wyboru.

     W przypadku wyboru szkoły innej niż obwodowa kandydaci biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym, w terminach określonych w harmonogramie.