• Informacje ogólne

    • MĄDRZE ZAPLANUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ

     schemat systemu edukacji

     Umiejętność planowania kariery edukacyjno - zawodowej i umiejętność podejmowania trafnych wyborów przez uczniów jest dziś niezmiernie ważna. Planowanie przyszłości nie jest jednorazową decyzją, ale długotrwałym procesem. Profesjonalne poradnictwo zawodowe, działania z zakresu orientacji zawodowej pomagają w podjęciu  tej decyzji. Warszawski System Doradztwa Zawodowego wspomaga uczniów, nauczycieli, rodziców na różnych etapach, począwszy od szkoły podstawowej poprzez gimnazjum, aż do szkoły ponadgimnazjalnej.

     Zgodnie  z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,  w szkole organizowane są zajęcia związane z wyborem kształcenia i kariery zawodowej.

     W szkole podstawowej Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje uczniów klas VI. Uczniowie uczestniczą w cyklu zajęć: Mądrze zaplanuj swoją przyszłość (4 godziny lekcyjne). Zajęcia mają na celu:

     • samopoznanie, rozwijanie umiejętności samoobserwacji, poznawania siebie i nazywania swoich mocnych stron
     • naukę autoprezentacji
     • naukę pracy w zespole
     • rozwijanie wyobraźni w stawianiu sobie celów na przyszłość
     • ocenianie swoich celów i możliwości
     • uświadomienie uczniom ich własnych zasobów
     • rozwijanie umiejętności oceny własnych możliwości
     • uświadomienie roli zainteresowań i cech charakteru w wyborze przyszłego zawodu
     • uświadomienie uczniom, w jaki sposób mogą rozwijać swoje zainteresowania
     • wskazywanie możliwych kierunków rozwoju samego siebie
     • poznanie przez uczniów podstawowych terminów związanych z pracą, zawodem, czynnościami zawodowymi
     • zdobywanie informacji na temat interesujących zawodów

     Materiały dotyczące doradztwa zawodowego można uzyskać w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 23 w Wesołej i na stronach:

     WWW.edukacja.warszawa.pl w zakładce kształcenie zawodowe/doradztwo zawodowe

     WWW.wcies.edu.pl w zakładce Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego