• Rada Rodziców – zasady

    • ZEBRANIA RADY RODZICÓW

     1. Szkolna Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów SP217.
     2. Jeden przedstawiciel Rady Klasowej Rodziców uczestniczy regularnie w zebraniach Szkolnej Rady Rodziców SP217 (przedstawicielem na poszczególnych zebraniach Szkolnej Rady Rodziców może być każdorazowo inny rodzic).
     3. W ramach głosowań na Szkolnej Radzie Rodziców każdy przedstawiciel Rady Klasowej Rodziców dysponuje jednym głosem. W przypadku obecności na zebraniu Szkolnej Rady Rodziców więcej niż jednego rodzica z klasy, przedstawicielem Rady Klasowej Rodziców jest przewodniczący Rady Klasowej lub osoba przez niego wskazana.
     4. Rada Klasowa Rodziców reprezentuje rodziców uczniów z Klasy (zwana także potocznie „Trójką”).
     5. Podczas pierwszego klasowego zebranie rodziców w roku szkolnym rodzice ze swego grona wybierają rodziców do Rady Klasowej Rodziców na rozpoczęty rok szkolny (co najmniej trzy osoby; może być więcej osób, nie ma ograniczeń, każdy z rodziców kto chce się włączyć do działań na rzecz uczniów klasy i szkoły może być wybrany do Rady Klasowej Rodziców).
     6. Sprawy związane z procedurą wyboru Rady Klasowej Rodziców rozstrzyga zebranie rodziców w klasie.
     7. Rada Klasowa Rodziców samodzielnie dokonuje podziału zadań między rodziców w Radzie Klasowej Rodziców. Przewodniczący Rady Klasowej Rodziców wskazuje przedstawiciela Rady Klasowej Rodziców na zebranie Szkolnej Rady Rodziców.
     8. Zebrania Szkolnej Rady Rodziców odbywają się w miarę potrzeb, nie częściej niż raz w miesiącu.
     9. Do udziału w zebraniach Szkolnej Rady Rodziców zobowiązani są przedstawiciele Rad Klasowych (tzw. Trójek). W zebraniach Szkolnej Rady Rodziców mają prawo uczestniczyć wszyscy rodzice, a nie tylko delegowane osoby z trójek klasowych.
     10. Jeśli mają Państwo sprawy, które warto omówić na zebraniu Szkolnej Rady Rodziców, prosimy o kontakt poprzez Librusa z Przewodniczącym Rady Rodziców lub kontakt z trójką klasową Waszej klasy lub osobisty udział w zebraniu Szkolnej Rady Rodziców.
     11. Wszelka korespondencja rodziców w ramach aktywności w klasowych Radach Rodziców i Szkolnej Radzie Rodziców odbywa się poprzez Librusa, także w oddziale „zerowym”. Rodzice dzieci z oddziału „zerowego” także mają dostęp do modułu „Wiadomości” w Librusie.
     12. Wszelkie pytania, wnioski, interwencje, uwagi, sugestie do Szkolnej Rady Rodziców SP217 prosimy przesyłać na bieżąco poprzez dziennik elektroniczny LIBRUS (Moduł "Wiadomości") do członków Szkolnej Rady Rodziców lub bezpośrednio do Arkadiusza Piotrowskiego Przewodniczącego Rady Rodziców SP217  poprzez Librusa lub tel. 606621052, e-mail: piotrowski_arek@o2.pl
     13. Terminarz zebrań Rady Rodziców: poniedziałki 18:30